Naposledy aktualizováno: 24.01.2022 17:52:09
Na úvodní stranu

Místní knihovna Hrubá Vrbka

Knihovní řád

 

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny Hrubá Vrbka schválenou Zastupitelstvem obce podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. vydávám tento knihovní řád:

 

Čl. 1 Poslání a činnosti knihovny

 

Místní knihovna Hrubá Vrbka je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. /knihovní zákon/ a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Místní knihovna Hrubá Vrbka poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, že jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby

b) meziknihovní výpůjční služby

c) informační služby, mezi nimi zvláště informace o katalozích, fondech a využívání knihovny, ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

2. Služby uvedené v odstavci 1 poskytuje půjčovna pro děti a dospělé.

3. Čtenářský poplatek za kalendářní rok je 20 Kč u dospělých čtenářů.

    Děti,studenti a důchodci platí 10 Kč.

4. Při MVS poplatek poštovné činí 50 Kč/ 1 kniha, 80 Kč/ 3 knihy, 100 Kč/ 5 knih a více. Při výpůjčce je čtenář povinen bezpodmínečně dodržet termín vrácení.

 

Čl. 3 Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů

 

1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovnicí podle osobních dokladů. Děti do 15 let se stanou čtenáři na základě písemné přihlášky a písemného souhlasu rodičů. Každý čtenář obdrží čtenářský průkaz, prostřednictvím kterého je prováděno vracení a půjčování knih. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit.

3. Čtenáři jsou povinni se řídit Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovnice. V prostorách knihovny jsou povinni zachovávat klid a pořádek. Dále jsou čtenáři povinni ukládat knihy a časopisy na vyhrazená místa, dbát na abecední řazení knih ve volném výběru a šetrně zacházet s počítači a ostatními čtenářskými pomůckami.

4. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Není však zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a má povinnost vše nahradit dle platných předpisů.

5.Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Součástí Knihovního řádu je Poučení o ochraně osobních údajů.

 

Čl. 4 Podmínky půjčování

 

1. Knihy, časopisy z fondu knihovny určené k půjčování mimo knihovnu si mohou půjčovat registrovaní čtenáři, o zapůjčení knihy rozhoduje knihovnice.

2. Výpůjční doba je na 4 týdny. Nežádá-li vypůjčenou knihu jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem prodloužena, nejvíce však 3x.

3. Žádá-li čtenář publikace, která je vypůjčena jinému čtenáři, může se materiál rezervovat. Jakmile je publikace vrácena, uvědomí knihovnice žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůty.

4. Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny, může využít meziknihovní výpůjční služby, čtenář je povinen dodržet výpůjční lhůty stanovené půjčující knihovnou. Služba MVS je zdarma. Čtenář hradí jen poplatek za poštovné.

5. Čtenář nesmí vypůjčení knihy půjčovat jiným osobám, zodpovídá a ručí za ně po celou výpůjční dobu a je povinen vrátit publikace v takovém stavu, jak ji převzal.

6. Čtenář si musí ve vlastním zájmu prohlédnout při půjčování knihy a případné poškození ohlásit knihovnici, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno pro vrácení.

 

Čl. 5 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod

 

1. Pokud nevrátí čtenář publikace ve stanovené výpůjční lhůtě, účtuje knihovna upomínací poplatky:

    1. upomínka - výzva k vrácení publikace

    2. upomínka - 10 Kč

    3. upomínka - 20 Kč

    4. upomínka - 50 Kč

Nevrátí-li čtenář vypůjčené materiály ani po upomenutí, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.

2. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození knihy. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu školy uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téže knihy ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztracené knihy. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se škoda týká jen její části

5. Za poškození číselného kódu v knize se platí 10 Kč.

6. Za vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se platí poplatek 10 Kč.

7. Do vyřešení způsobu nahrazené ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

 

1. Výjimku z knihovního řádu povoluje knihovnice Místní knihovny Hrubá Vrbka.

2. Tento knihovní řád platí od 01. 01. 2019 na dobu neurčitou.

 

 

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Místní knihovna Hrubá Vrbka

(dále jen knihovna)

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobyt

Nepovinné kontaktní údaje: e-mail, telefon

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu Obce Hrubá Vrbka.

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi pouze v registračním protokolu. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: knihovna.hrubavrbka@seznam.cz